VAT Teatri Foorumgrupp

FOORUMGRUPI TAUST

2019. aastal tähistasime VAT Teatri foorumteatri 20. sünnipäeva Eestis. Kokkuvõtlikku esitlust foorumgrupi tegemistest läbi aastate saab lugeda siit dokumendi alla laadides.  Ettekanne “Foorumteatri arengud Eestis VAT Teatri Foorumgrupi kogemuste valguses 1999-2020” (Mari-Liis Velberg) valmis foorumteatri Eestisse jõudmise juubeli tähistamiseks ja kanti ette sündmusel VAT Teatris. Ettekanne kajastas foorumteatri rikkalikku tööd VAT Teatri juures 20 aasta vältel.

Tähistades foorumteatri 20. sünnipäeva ja ajalugu Eestis ja VAT Teatris, tõstsime meetodi osas teadlikkust artiklite ja raadiosaatega:

VAT Teatri Foorumgrupp on vanim foorumteatrigrupp Eestis ja tegutsenud VAT Teatri juures alates 1999. aastast, mil Mustamäe Noorte Kultuurifestivalil “Vägivallata noorus” esietendusid esimesed foorumteatri lood. Peamiseks sihtgrupiks on olnud koolinoored, kuid kohtutud on ka tudengite, õpetajate, kinnipeetavate, vanglaametnike, kooliteatrite juhendajate, sotsiaaltöötajate ja paljude teiste valdkondadega inimestega. Käsitletud teemasid: vägivald (koolis, kodus, tänaval jt keskkondes ilmnevates suhetes), sõltuvusained, varastamine, diskrimineerimine eri tasanditel jne.

Oleme osalenud ka suure hulga erinevate projektide algatamises riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Oleme loonud foorumteatri etendusi, töötubasid ja koolitusi. Viimastel aastatel on VAT Teatrisse kogunenud Jokkerid (etenduste juhid) ja osalejad (näitlejad) vastavalt projektidele ja sündmustele, kogukonna kutsetele.  Vaata ka Pakume kogukonnale.

Praegu on foorumteater VAT Teatri haridustöö oluline osa. Meetodit kasutatakse materjali leidmisel ja näidendite loomisel, ka lavastamisprotsessis ja haridustöö osana pärast etenduse esietendust. Nii õpilased kui ka täiskasvanud saavad osaleda töötubades, et analüüsida etenduste sotsiaalseid teemasid. Koolinoorte probleemide ennetustöö on meile jätkuvalt oluline. Mõned töötoad on seotud VAT Teatri etendustega, teised on seotud konkreetsete rühmade sotsiaalsete probleemidega või konkreetsete teemadega (nt ohud internetis) jne. Vaata ka rubriiki Õpetajale.

Täpsem info haridustegevuste juhilt.

Foorumteatri_rakendamise_v__

Loe 2008. a välja antud esimest eestikeelset foorumteatri õppematerjali ja uurimust “FOORUMTEATRI RAKENDAMISE VÕIMALUSI KOOLIVÄGIVALLA ENNETUSTÖÖ NÄITEL” (Mari-Liis Velberg). VAT Teatri juures saab antud raamatuga ka paberkandja kujul tutvuda ja laenutada. Info materjali kohta: mariliis.velberg@gmail.com ja VAT Teatri haridustegevuste juhilt.

Läbi aastate on VAT Teatri Foorumgrupi tegemisi olnud loomas paljud foorumnäitlejad ja Jokkerid, kellest vaid mõned on siin ära toodud: Mari-Liis Velberg (samuti foorumteatr projektijuht), Margo Teder, Piret Soosaar, Kadi Jaanisoo, Nikolai Kunitsõn, Ann Kulasalu, Anete Pelmas, Anne-Liis Rips, Kristel-Liis Feld, Gertha Teidla, Uku Valner, Agnes Merilo, Liisi Randma, Mihkel Roolaid, Madis Raie, Aare Taveter, Mihkel Vaim, Erika Sall, Rahel Otsa ja teised. Foorumgrupi poolt koolitatud õpilased on loonud ka uue grupi MTÜ Foorumteatrig. Tegevused on olnud aastaid  läbipõimunud.

TEGEMISTE SUUND

VAT Teatri Foorumgrupi missioon on olnud: Taotleme foorumteatri meetodi (ja teiste rõhutute teatri meetodite) kaudu erinevate inimeste ja inimgruppide vahelise dialoogi aktiveerimist eesmärgiga uurida neid puudutavaid sotsiaalseid teemasid. Aina enam on olnud suund pühenduda just töötubade läbiviimisele kogukonnas, milles sünnivad lood ja lavastused. Töötoa raames on mänginud foorumteatri lugudes kogukonnaliikmed ise (nt kooliõpilased, noortekeskuse noored, õpetajad, noorsootöötajad, eakad jne). Seega saavad inimesed, kes osalevad vastavas foorumtöötoas võimaluse vastastikku läbimängida enda jaoks olulisi probleemlugusid ja ühiselt ka lahendusi leida. Foorumteatri sihtgrupiks on inimesed lastest täiskasvanuteni – inimesed, kes vajavad oma lugude uurimist ja lahenduste otsimist looval meetodi kaudu. Jätkuvalt on meie jaoks oluline ennetustöö koolinoorte probleemide teemadel. Eesmärk on olnud pakkuda foorumgrupi noortele arenemisvõimalusi, foorumteatri alane teavitustöö Eestis ja koostöö arendamine välispartneritega.

FOORUMTEATRI MEETOD

Foorumteatri meetod on üks osa rõhutute teatri (The Theatre of the Oppressed) tehnikate süsteemist, mille lõi Augusto Boal 1960ndatel aastatel Brasiilias. Rõhutute teatri veebileht: www.theatreoftheoppressed.org.

FOORUM oli Vanas Rooma ühiskonnaelus keskuseks, kus arutleti oluliste teemade üle. Rõhutute teatri ideoloogia baseerub usule, et kõigil inimestel on võime mõjutada sotsiaalset muutust ja et rõhutus ilmneb, kui inimeste vaheline kommunikatsioon ei toimi – kui dialoog muutub monoloogiks. Foorumteater on teatri ja kogukonnatöö kohtumispunkt.

Teater ja mäng elavad igas inimolendis ning annavad meile võimaluse unistada ja üheskoos avastada headuse esile toomist seal, kus tundub, et maailm on tumedates värvides. Just muutuste võimalikkust uuribki ja innustabki foorumteater – ühtlasi ka interaktiivne, sotsiaalne, kaasav, osalusteater ja sotsiaalpedagoogiline meetod. Foorumteatri kaudu on eriti hea uurida põhjus-tagajärg seoseid ja soodustada empaatilise maailmapildi arengut. Selle eesmärk on aidata taastada inimestevahelist suhtlust, et nad saaksid oma huvide ja õiguste eest seista. Eesmärk on areneda isiksustena, et nii ise kasvada ja areneda kui ka aidata ümbritsevaid inimesi.

Foorumteatri protsessi juhendab läbiviija keda nimetatakse Jokkeriks. Läbiviija ehk Jokkeri eetika on omaette filosoofia. Tutvu rõhutute teatri põhimõtete deklaratsiooniga, millest lähtuvad foorumteatri läbiviijad üle maailma.

Alates 1999.aastast teostatud projektide kohta saab lugeda siit ja siit.

Kokkuvõtlikult saab lugeda VAT Teatri Foorumgrupi arengutest 1999.a-2012. a Foorumteatri Sõprade Päeval tehtud ettekandest siit. Ettekande autorid Mari-Liis Velberg ja Piret Soosaar.

Üks võimalus kokkuvõtlikult jaotada foorumteatri arengut VAT Teatri Foorumgrupi juures:

1999-2000 – Uus, värske ja vägev, mängulust – esimesed koolitused ja etendused; 2001-2002: Lihtsuse võlu, etendused üle Eesti, peamised Jokkerid VAT Teatri näitlejad;
2003 – Teine tulemine, VAT Teatri Foorumgrupi laiema teavitustöö algus Eestis ja aktiveerus rahvusvaheline koostöö välispartneritega, mis kestab seni;
2004 – Mõjude mõtestamise algus, ülikooli juures uurimustööde algus, foorumteatri kui EQ arendaja, foorumteatri tutvustamise algus ennetusmeetodina;
2005 – Pikemate üksteisest väljakasvavate koolivägivalla ennetusprojektide läbiviimisega alustamine;
2006 – Koolituste algus LKL kaudu, uued sihtgrupid (nt kinnipeetavad), ühiskonnas tunnustuse pälvimine meetodi osas ja aina enam märgatakse, kui eriline ja vajalik see meetod meie ühiskonnas on;
2007 – Jätkub koolivägivalla ennetustöö, foorumteatri kaudu leitakse ainest teatrietenduse loomisel jne;
2008 – Kas liblikat saab karpi panna? Ehk ülikooli juures õpetus, teatraalne pool  – avalikud foorumetendused VAT Teatri juures, esimese eestikeelse õppematerjali välja andmine „Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel“ (M-L Velberg);
2009 – Algavad foorumteatri festivalid, taas uued foorumteatri rakendusvõimalused – haridustöötuba peale VAT Teatri lavastust „Kirjaklambritest vöö“ , näidendi jaoks materjali kogumine foorummeetodi kaudu jne;

Platform 11+ on projekt, mis algas 2009. aasta sügisel. See on avanud foorumteatrile uued väravad noortega töötamiseks. Selles projektis hakkasime avastama uusi mooduseid, kuidas leida näidenditest foorumteatri lugusid. Samuti uurisime, kuidas foorumteatrit saab kasutada traditsiooniliste teatrietendustega seotuna sotsiaalsete probleemide avamiseks. Selles projektis tegi foorumgrupp koostööd ka nt lavastuskunstniku, dramaturgiga jt lavastusmeeskonna liikmetega. Foorumteater leidis rakendus uurimismeetodina, et leida materjali noortele mõeldud näidendite, lavastuste jaoks.

2009. aastal astusime sihtrühmadega samme veelgi põhjalikuma sotsiaalse rõhuasetusega töö suunas. Aastate jooksul oleme töötanud palju koolivägivalla ennetamise nimel ja see on endiselt üks meie eesmärkides ja eelistame just süvitsi minevaid ja pikemaajalisi projekte rühmadega.

VAT Teatri Foorumgrupp ja Eesti Lastekaitse Liidu sotsiaalteatri rühm MEIE alustasid koostööd. Sel aastal tähistasime ka oma 10. sünnipäeva. 2009. aastal oli üheks eesmärgiks innustada Eesti foorumteatri tegijate loomingut ja järjepidevat tööd. Sel põhjusel korraldasime koostöös Eesti Lastekaitse Liiduga esimese foorumteatrite festivali, mis toimus 2.-3. mail 2009 Tartus. Eesmärk innustada ja aktiveerida laste ja noortega töötavaid inimesi foorumteatrit kasutama on toiminud aastate jooksul väga põhjalikult ja oleme korraldanud suure hulga eri teavitus- ja ennetusprojekte.

Hakkasime foorumteatrite metoodit õpetama ka ülikoolides – Viljandi Kultuuriakadeemias ja Tallinna Ülikoolis.

Alates 2010 oli märksõnaks olnud ka Eesti gruppide koostöö ja uute praktikute initsieerimine.

Teine foorumteatrite festival toimus 2010. aasta juunis. Külaliste hulgas olid ka meie pikaajalised partnerid Soomest – Jouni Piekkari ja Micke Renlund.

2010. aastal jätkas VAT Teatri foorumigrupp foorumteatrite etenduste, töötubade ja koolituste korraldamist üle Eesti. Koostöid oli meil ka välismaal. Selleks, et teha koostööd gruppidega Eestis ja toetada foorumteatri arengut Eestis, oli meil korraldatud uurimus – RESEARCH ABOUT ESTONIAN FORUM THEATRE GROUPS. Varem oli pikka aega töös ka foorumteatri meililist (FoorumTeater_Praktika_Teooria_ [at] yahoogroups.com), kus teavitasime kõikidest eelseisvatest koolitustest ja muudest üritustest.

2011 ja 2012 – Muutused ja uuendused. Alates sügisest 2011 oli meie soov pühenduda töötubade läbiviimisele. Sotsiaalne pool. Jätkuvalt ennetustöö koolinoorte probleemide teemadel. Eesmärk on jätkuvalt pakkuda foorumgrupi noortele arenemisvõimalusi, foorumteatri alane teavitustöö Eestis ja koostöö arendamine välispartneritega.

Foorumteater on kui VATi haridustöö oluline osa.

Alates 2012 ja edasi – Jätkuvad erinevad töötoad, etendused ja koolitused.  Aktiivne koostöö koolidega.

Lähemalt: PAKUME KOGUKONNALE  ja ÕPETAJALE.

Foorumteatri meetod on jätkuvalt osa haridustööst ja noorte kaasamisest, aktiivselt osa uute näidendite jaoks materjali leidmisest, etenduste loomise protsessis ja pärast seda, kui etendused on esietendunud haridustöötoana, mis aitab analüüsida sotsiaalseid lugusid ja tegelasi. Pärast seda, kui foorumimeetodist sai osa haridustöös, on olnud palju erinevaid protsesse ja projekte. Suur mõju on olnud ka rahvusvahelistel projektidel Platform 11+ ja Platform Shift +, kus VAT Teater on olnud partner. Lisaks haridustöötubadele on sellest ajast peale olnud kogukonnas mitmeid eraldi sotsiaalseid projekte.

VAT Teatri Foorumgrupi tegevust on aastast 1999 korraldatud erineval moel, kuid oleme seotud ühel või teisel viisil olnud VAT Teatriga ja olnud pikki aastaid peamine initsiaator foorumteatri tegevuse osas Eestis. Seega saab rääkida foorumteatri arengust Eestis ja saab rääkida VAT Teatri Foorumgrupi arengust. Ja need on ka mingites olulise kohtades omavahel seotud, sest foorumgrupp on toetanud foorumteatri aengut Eestis.

Neist, kes 1999.a alustasid foorumgrupis on tegutsema jäänud käputäis, kes on koolitanud aastate käigus juurde uusi noori ja täiskasvanuid. Kui alguses tegeles VAT Teatri Foorumgrupp rohkem etenduste läbiviimisega, siis suund on olnud töötubade läbiviimisele, et inimeste lood leitakse töötoa käigus ja otsitakse kohapeal lahendusi. Seega kogukonna teatri juurte juurde minek. Suund – noortele meetodi edasi andmine on olnud alati oluline. Aga suund avardada sihtgruppe on samuti oluline.
Aina rohkem on tekkinud aastate jooksul uusi foorumteatritruppe, kuid palju on ka üksikinimesi, kes on osalenud koolitustel ja kasutavad oma töös foorumteatri elemente – mänge, tehnikaid, filosoofiat. Eriti oluline ja hea meel on selle üle, et inimesi, kes hoolivad ja süvenevad ning mõistavad foorumteatri väärtuslikkust, tekib juurde. Samuti on foorumgrpi liige ja koolitaja  Piret Soosaar korraldanud mitmeid Jokkeri koolitusi. 

On suur rõõm, et näiteks VAT Teatri Foorumgrupiga aastaid koos loonud Lastekaitse Liidu noorte ja MTÜ Foorumteatri noorte näol on tubli ja aktiivne järeltulev põlvkond kasvanud, kes vastutustundlikult ja väärikalt arendab tegevust Eestis edasi. Nad on ise tegemas, kogemas ja loomas mitmeid sündmuseid ja projekte nt 2021.a seisuga. Aga ka juurde õppimas. Südamega. Sest Jokker on omamoodi elustiil. On teekond.