Pakume kogukonnale

Viime läbi töötubasid, etendusi ja koolitusi. Eelistame ühe grupiga pikemalt töötada, kuid võimalik on kutsuda ka ühte sündmust looma. Sündmuste ettevalmistamise aeg sõltub tingimustest ja eesmärkidest, kuid soovitame võtta ühendust võimalikult varakult, et oleks vähemalt 2-3 kuud enne sündmuse toimumist. Varasemate tegemiste ja projektide kohta saab lugeda näiteid, mis võivad anda innustust ja inspiratsiooni siit meie kodulehelt lugedes loodud projektide kohta.

1. FOORUMTÖÖTUBA –
Eesmärk: Töötuba on mõeldud teatud probleemide avamiseks ja uurimiseks läbi foorummängude ja tehnikate. Eesmärk on pakkuda kogemuslikku foorumteatri protsessi läbitegemist. Töötoa tulemusena leiame koos osalejatega probleemlugusid ja ja peegeldame ning arutame üheskoos, mis võiks olla lahendused.
Sihtgrupp: Mistahes vanuses liikmetega grupp (min ca 10 in), kes vajab oma lugude uurimist ja lahenduste otsimist. Näiteks õpetajad, õpilased, noorsootöötajad, eakad (kas eraldi või ka eri vanused ja rollid koos, vastavalt eesmärgile). Võib kutsuda näiteks grupp, kes vajab enda lugude uurimist või grupp, kes vajab teiste lugude uurimist (nt õpetajad soovivad pakkuda oma lastele või iseendale). Võib olla ka nt avatud töötuba kogukonnas (nt külas, koolis vmt), kus seatud kutsel üles teema ja kirjeldatud, mis toimuma hakkab ja osalema tulevad need, kes arvavad, et see teema neid puudutab ja soovivad teatri kaudu sellega tegeleda.
Kestus: Sõltub sihtgrupist. Ühe töötoa kestvus, kus on võimalik läbi protsessi jõuda foorumlugudeni ja neid ka omavahel läbimängida, on soovituslikult minimaalselt 2-3 tundi (kokkuleppel, vastavalt eesmärgile), kuid see sõltub ka grupi suurusest. Võimalusel võiks olla üks päev töötoas ajaks, st ca 4-6 tundi. Mõttekas on teha üks pikem või mitu töötuba, et tegevus oleks järjepidev. Meid võib kutsuda looma (nt koolis) ka pikemaid projekte (vähemalt 3-5 töötuba). Peale sündmust järgneb vajadusel ka tagasiside kirjalikult või kohtumise vm kujul.
Näide: Tartu Laste Turvakodu projekti „Loovusega pingetest priiks!” raames toimusid töötoad vabatahtlikele, kes tegelevad turvakodu lastega ja samuti ka töötoad AKist suunatud lastele. Ühiselt leiti lugusid, mis neid puudutasid ning mängiti läbi lahendusi. Tegevus toimus mitmel nädalavahetusel, üks kord ca 4-6 tundi, sh pausid.

2. FOORUMETENDUS –
Eesmärk: Sobib eri teemasündmuste avamiseks (nt seminarid, konverentsid, koolitused, mõttetalgud vmt). Eesmärk on tuua publikuni foorumlugu, mis seotud konkreetset publikut puudutava probleemiga. Sellele järgneb interaktiivne dialoog, mida juhib Jokker (etenduse vahendaja) ja mille kaudu peegeldatakse publiku arvamusi sellest teemavaldkonnast ja uuritakse võimalikke lahendusi. Publik osaleb aktiivse kaasamõtleja-,tundja -ja tegijana.
Sihtgrupp: Sama, mis töötoa puhul. Sobib grupile ca 15-60 in, keda vastav teema puudutab (nt seminaril, konverentsil osalejad, kool, klass või töökollektiiv).
Kestus: Eelneb eeltöö ja materjali kogumine, mis võib toimuda töötubade kaudu, kirjalikul kujul vmt moel, kuid eeldab kontakti sihtgrupiga. Nt 1-3 eelkohtumist sihtgrupiga, kestvus ca 1 – 2 tundi. Etendus ise kestab ca 1-2 tundi, vastavalt teemale, vajadustele, sihtgrupile. Peale sündmust järgneb vajadusel ka tagasiside kirjalikult või kohtumise vm kujul.
Näide: Toimus foorumetendus teema-avajana erinoorsootöö konverentsil „Väljakutseid ja võimalusi töös alaealise õigusrikkujaga“, kus osalesid spetsialistid üle Eesti. VAT Teatri Foorumgrupp mängis foorumlugu koos osalejatega teema avajana. Lugu valmis mitmenädalase eeltöö tulemusena, st toimusid töötoad, proovid, diskussioonid ja küsitlus, mille kaudu kogusime materjali, koostöös noorte ja alaealiste komisjonide esindajatega.

3. FOORUMTEATRI KOOLITUS –
Eesmärk: Koolituse eesmärk on pakkuda sarnaselt töötoale kogemuslikku foorumteatri protsessi läbitegemist, kuid samas ka anda teoreerilisemat pilti foorumteatri kui rõhutute teatri meetodi tausta ja olemuse kohta. Koolituse sisu ja täpsem eesmärk seatakse koos kutsujaga. Eesmärk võib olla uurida, kuidas teatud valdkonna teemasid saaks foorumteatri kaudu avada. Meil on kogunenud ka uurimuslikku materjali foorumteatri mõjude kohta koolivägivalla ennetustöö kontekstis (uurimus noorte, sotsiaalvaldkonna spetsialistide seas jmt), mida saame soovikorral põimida koolitusse. Teemaks võib olla näiteks: Foorumteatri algtõdede tundmaõppimine ja nn ABC koolitus; Foorumteatri kui koolivägivalla ennetusmeetodi tutvustamine; Foorumteatri läbiviija Jokkeri eetika ja lähtekohad. Soovi korral saab küsida koolitusele lisaks ka magistritöö põhjal valminud õppematerjali “Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel” (M-L Velberg, 2008).
Sihtgrupp: Sama, mis eelnevatel. Foorumteatri meetodit võiksid õppida mistahes valdkonna inimesed, kes otsivad võimalusi iseenda paremaks tundmaõppimiseks ja/või tööalaselt nt oma sihtgrupi kaasamiseks ja loomingulisemaks jõustamiseks. Eelduseks on soov leida ühiselt lahendusi mingitele puudutavatele teemadele läbi dialoogi ja foorumteatri meetodi.
Kestus: Sõltub sihtgrupist ja koolituse spetsiifikast ning eesmärkidest ja luuakse kokkuleppel kutsujaga. Ühekordse koolituse kestvus võiks olla minimaalselt vähemalt 2- 3 tundi. Pikemate koolituste puhul võib olla ka terve päev planeeritud koolituseks või mitu järjestikust päeva (ca 6-8 tundi tegevust) kas järjest või teatud aja tagant.
Näide: Näiteks on osalejateks olnud nt noored ja nendega tegelevad spetsialistid, kuid ka kinnipidamisasutuste spetsialistid, karjäärinõustajad, õpilasmaleva rühmajuhid, tugiõpilased jpt. Koolitused on toimunud ka ülikoolis näiteks VKA huvijuhi eriala tudengitele ja TLÜ sotsiaaltöö eriala tundengitele.

4. HARIDUSTÖÖTUBA PÄRAST ETENDUST –

Aastaid oli seotuna VAT Teatri lavastustega „Kirjaklambritest vöö“ ja “Netis sündinud” võimalik foorumteatri töötoa kaudu lastega käsitleda eri sotsiaalseid teemasid, mis lavastuses kajastust leiavad, et pakkuda neile võimalust avada etenduses nähtu tagamaid ja otsida üheskoos lahendusi. Hetkel on foorumteatri töötuba võimalik kutsuda pärast mõnda vabalt valitud etendust (töötuba seotud lavastuse teemadega) või iseseisva sündmusena. 2020-2021 hooajal pakkusime foorumtöötuba näiteks pärast “Pal-tänava poisid”, “Müller peab lahkuma!” ja “#kaotamindära” vaatamist. VAT Teatri Foorumgrupi liikmed on töötoa läbiviijad ja neid on võimalik kutsuda oma kooli, noortekeskusesse või muusse noortega tegelevasse asutusse. Lisaks on ka foorumteatri töötuba õpetajatele.

Vaata lähemalt:
Foorumteatri töötuba
Foorumteatri töötuba „Noor virtuaalmaailmas”
Foorumteatri töötuba õpetajatele