Töötuba “Noor virtuaalmaailmas”

SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast.
TOIMUB: Iseseisva sündmusena. Sobib ilmestama ainetunde, kus käsitletakse kommunikatsiooni või internetiga seotud teemasid.
KESTUS: 1,5 tundi (90 minutit).
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula.
OSALUSTASU GRUPILE: 190 eurot (väljaspool Tallinna lisandub transporditasu).

SISU: Alates 2018-2019 hooajast on võimalik kutsuda „Noor virtuaalmaailmas” töötuba „#kaotamindära” etenduse vaatamise järgselt ja samuti ka jätkuvalt iseseisva sündmusena. Lavastuse vaatamise järgse töötoa eesmärk on käsitleda lavastuses õhku jäänud teemasid, analüüsida tegelaste käitumist ning erinevate foorumteatri tegevuste ja harjutuste kaudu pakkuda noortele võimalust otsida võimalikke lahendusi erinevatele probleemidele, mis lavastuses ilmnevad. Meil on loodud töötoa mudel, kuid iga toimuv töötuba on erinev ja lähtub vastavast nooregrupist. Vajadusel võime teha ka mitu järjestikust töötuba sama grupiga. Lavastuses on mitmed kriitilised teemad nagu näiteks: koolikiusamine, depressioon, eneselõikumine, keerulised peresuhted, ohtlikud arvutimängud, noorte vaimne tervis, enesetapp jne. Lavastusega on seotud ka toetav materjal, mille leiab VAT Teatri kodulehelt ja mida on soovitatav enne ja pärast etenduse ja töötoa osalemist klassis käsitled.

TAUST: Töötuba on algselt välja kasvanud 2013. aastal toimunud VAT Teatri ja BCS Koolituse koostööprojektist „Teater Internetist”, mille tulemusena loodi lavastus „Netis sündinud”. Lavastuse eeltööna viidi üle Eesti läbi internetiohtude temaatikat käsitlevaid foorumtöötubasid ning noortelt saadud teavet kasutati näidendi kirjutamisel. Lähemalt siit: http://www.vatteater.ee/et/ lavastused/59/netis-sundinud.html.
Toimunud töötoad andsid kinnitust, et koolinoorte jaoks on selle teema käsitlemine väga oluline. Interneti-teemalises töötoas kasutame interaktiivse ja kaasava foorumteatri meetodi erinevaid mänge ja harjutusi, et käsitleda tänapäeva noorte väljakutseid ja probleeme virtuaalmaailmas. Koostöös õpilastega uurime oma käitumise erinevust internetis ja reaalmaailmas ning muid noortele olulisi probleeme (nt arvutisõltuvus). Töötoa eesmärgiks on luua ruum, kus noored saavad vaadelda ja arutleda internetitarbimise ning virtuaalmaailma mõjude üle. Läbi teatraalsete tehnikate loome võimaluse dialoogiks ja otsime üheskoos noortega vastuseid intrigeerivatele internetiteemalistele küsimustele. Muuhulgas võtame üles järgmised teemad: Kas virtuaalmaailmas juhin end mina ise või juhitakse mind? Kas virtuaalmaailma on võimalik ära kaduda? Kuidas erineb minu identiteet internetis minu identiteedist väljaspool internetti, st päriselus? Töötoa läbiviijatel ei ole noorte jaoks kaasas mitte valmis vastuseid, vaid küsimusi ning vastuseid otsitakse ja avatakse noortega koos. Töötoa tulemusena loodame kasvatada noorte internetialast teadlikkust ning eneseanalüüsi võimet.

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJAD: VAT Teatri Foorumgrupi jokkerid. Uudisena alates 2018-2019 ka uued läbiviijad ja võimalik korraldada töötubasid üle Eesti, st lisaks muudele piirkondadele rohkem ka Lõuna-Eesti koolides!
—-

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis[at]vatteater.ee

 

ALLALAETAV PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL HOOAEG 2022-2023
KASULIKKE LINKE INTERNETIOHUTUSE TEEMADEL
TOETAV KÜSIMUSTIK, mida saab rakendada pärast mistahes etenduse vaatamist
FOTOD TÖÖTOAST RISTIKU PÕHIKOOLIS