2019.TÖÖTUBA “SEKSUAALSUS JA MEIE ÕIGUSED” pärast etendust “Kiskja”

SIHTGRUPP: Alates 10.klassist ja ka täiskasvanutele
TOIMUB: Pärast “Kiskja” etenduse vaatamist, sobib ka ilmestama erinevaid ainetunde.Töötati välja 2019.
KESTUS: 1,5 h (90 min).
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula. Oluline on ka projektori ning kõlarite olemasolu, tahvel ning kirjutusvahendid.
OSALUSTASU GRUPILE: 160 € (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Töötoas räägime sellest, mis on seksuaalõigused ja seksuaalpositiivsus ning kus ja miks need kirjas on. Räägime mis on neid toetavad väärtused ja millised soostereotüübid neid riivavad. Analüüsime seksuaalvägivalla tausta ja põhjuseid, räägime mürgisest mehelikkusest ja viisidest sellele vastu seista. Avame neid teemasid läbi näidendi tegelaste ning nende mõtete. Töötuba toetab gümnaasiumi õppekava sotsiaalainete ainevaldkonna erinevaid teemasid perekonnaõpetuse ja psühholoogia raames, toetab valikkursust “Inimene ja õigus”. Töötuba on sobilik ka seksuaalvägivalla ennetuseks täiskasvanute seas.
Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.
Täiskasvanute töötoa ülesehitus on sarnane samanimelisele noortele suunatud töötoale, kuid lisaks teemade sisulisele avamisele antakse noortega töötavatele spetsialistidele ka suuniseid ja nõu, kuidas töötoas puudutatavaid teemasid noortega käsitleda. Täiskasvanute töötoa hind on 250 eurot.

LÄBIVIIJAD:
Kristina Birk-Vellemaa on noorsootöötaja ning haridusjuhi taustaga. Alates 1999. aastast on ta koolitajana seotud olnud Eesti Seksuaaltervise Liiduga, kus töötab alates 2015. aastast ka koolitusjuhina. Soonorme ja seksuaalvägivalda puudutavad teemad on Kristinale südamelähedased nii oma igapäevatöös kui ka ühiskonnas laiemalt ning neil teemadel võtab ta sõna ka meedias.

Töö seksuaaltervise valdkonnas on viinud ta koostööd tegema ja koolitama ka Eestist väljapoole – viimasel ajal tihedamas koostöös Kõrgõzstani, Kasahstani ja Moldovaga, aga teadmisi ja kogemusi jagab ta ka noorsootöötajatele õppejõuna Tallinna Ülikoolis. Kristina on ka kirglik kodanikuaktivist võrdse kohtlemise ja inimõiguste teemas.

Siim Vellemaa on jurist, kes igapäevast tööd teeb riigiasutuses, kuid kelle südameteemadeks on isikuvabadused, enesemääramine, inimõigused ning seksuaalpositiivsus. Seksuaalõiguseid analüüsib Siim terava silma ja mõjusate näidetega läbi inimõiguste prisma ja juristi vaatenurga laiemalt. Siim on Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitaja ning juhatuse liige.

Läbiviijate kommentaar: Töötoas avame seksuaalsuse erinevaid tahke läbi õiguste, enesemääramise ja seksuaalpositiivsuse prisma, kuid kõigi nende teemade keskel jõuame ikka ja jälle tagasi stereotüüpide ja soonormide juurde. Vaatleme seda, kuidas meie kasvu- ja kultuurikeskkond mõjutab seda, kuidas me suhtume eneste ja teiste inimeseks olemise õigustesse ning millest tulenevad ennast ning teisi kahjustavad hoiakud ja kuidas neid märgata ja muuta. Töötuba annab igale osalejale sooprillid, mida on keeruline pärast töötoa läbimist ignoreerida.

LOODI KA PÕHJALIK MATERJAL LAVASTUSE JUURDE

FOTOD TÖÖTOAST “SEKSUAALSUS JA MEIE ÕIGUSED” PÄRAST ETENDUST “KISKJA”