''SEKSUAALSUS, IDENTITEET JA MEEDIA MÕJUD'' õpilastele ja õpetajatele!

PDF versioon töötoa mudelist


TOETAV MATERJAL "SEKSUAALSUS JA MEEDIA MÕJUD"(enne või pärast "Kas sulle meeldib porno?" teatrikülastust, enne või pärast osalemist töötubades "Meedia meie elus" ja "Seksuaalsus, identiteet ja meedia mõjud")

SIHTGRUPP: Alates 14. eluaastast.
TOIMUB: Pärast „Kas sulle meeldib porno?“ etenduse külastust.
KESTUS: 1,5 h (90 min).
KOHT JA TINGIMUSED: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula. Oluline on ka projektori ning kõlarite olemasolu ja tahvel.

OSALUSTASU GRUPILE: 130 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).

SISU: Mis on seksuaalsus? Kui lai on seksuaalsuse ja sooidentiteedi spekter? Kuidas mõjutab meie arusaama sellest meedia? Millised on soorollid ja soostereotüübid meie ümber ning millised on need meie peas? Kuidas need mõjutavad meie elu ning valikuid? Nendele küsimustele otsime vastuseid töötoas, mis toimub vestlusringi ning aktiivtegevuste vormis. Töötuba „Seksuaalsus, identiteet ja meedia mõjud” toetab põhikooli ja gümnaasiumi sotsiaalainete erinevaid teemasid nagu sugu, identiteet, seksuaalsus, soorollid, soostereotüübid.

Etendus „Kas sulle meeldib porno?“ on heaks sissejuhatuseks ning soojenduseks töötoas käsitletavatele teemadele, kuna etenduses toimuvad dialoogid häälestavad noori küsima küsimusi, millelt on hea minna üle avatud vestlusele. Ühiskonnas on palju tabusid ning teadmatust seksuaalsuse ning soo teemadel. Nii noortel kui täiskasvanutel on palju küsimusi, kuid teismeeas on väga oluline toetada noore inimese küpsemist end ja teisi inimesi mõistvaks ning hoidvaks täiskasvanuks. Töötuba annab võimaluse turvalises ruumis küsida küsimusi ja saada vastuseid ning rääkida mänguliselt teemadest, mis puudutavad ja mis ka etendusest õhku jäävad. Soovime vestlusringiga süstida noortesse julgust olla nemad ise, mitte minna pimesi kaasa eakaaslaste ja meediamõjutustega. Samuti pakub töötuba infot, kust saab vastuseid ka muudele seksuaalsust puudutavatele küsimustele (nt kodulehed, materjalid VAT Teatri kodulehel).

Töötuba haakub õppekava läbivate teemadega: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

LÄBIVIIJA: Kristina Birk-Vellemaa on noorsootöötaja ning haridusjuhi taustaga. Alates 1999. aastast on ta koolitajana seotud olnud Eesti Seksuaaltervise Liiduga, kus töötab alates 2015. aastast ka projektijuhina. Soonorme puudutavad teemad on Kristinale südamelähedased nii oma igapäevatöös kui ka ühiskonnas laiemalt ning neil teemadel võtab ta sõna ka meedias. Töö seksuaaltervise valdkonnas on viinud ta koostööd tegema ja koolitama ka Eestist väljapoole – viimasel ajal tihedamas koostöös Kõrgõzstani ja Moldovaga, aga teadmisi ja kogemusi jagab ta ka noorsootöötajatele õppejõuna Tallinna Ülikoolis. Kristina on ka kirglik kodanikuaktivist võrdse kohtlemise ja inimõiguste teemas.

Kristina Birk-Vellemaa kommentaar: Iga noorem põlvkond vaatab maailma mingis mõttes avatumalt kui eelnevad põlvkonnad, kuid selle juures vajavad noored ka palju tuge, et leida adekvaatset informatsiooni ning adekvaatseid vastuseid oma küsimustele. Noored vajavad selgeid sõnumeid oma keha ning oma tundeid ja suhteid puudutavatele küsimustele. On oluline, et noorte kõrval seisvad täiskasvanud toetaksid neile küsimustele vastates positiivseid hoiakuid seksuaalsusele ning käsitleks seksuaalsust ja sugu stigmadeta.

----

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee

PIKEM TÖÖTUBADE MATERJAL (tingimused, sisu, läbiviijate soovitused)
ÜLES